O nás

Arbo de Vivo je součástí holdingu PPCG, SE.

V roce 2015 vzniklo Arbo De Vivo jako ústav, za účelem realizace projektů na stavbu Domovů senioru a Domovů se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou a Jablonci nad Nisou.

Vizí Arbo de Vivo je v  rámci Libereckého kraje vybudovat další Domovy seniorů a Domovy se zvláštním režimem. Po jejich uvedení do provozu zvažujeme rozšířit své aktivity do dalších krajů celé České republiky.

Cílem Arbo de Vivo je vybudovat síť Domovů seniorů a Domovů se zvláštním režimem. V  Domovech pro seniory chceme poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále se chceme zaměřit na vybudování Domovů se zvláštním režimem, kde se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění s organickými duševními poruchami, zejména se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Cílem ústavu Arbo de Vivo je poskytovat sociální služby v souladu se Zákonem o sociálních službách, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a dále na základech principů kvalitně poskytované sociální služby a to především:

 Dodržování a ochrana lidských a občanských práv klientů

 • zejména zajištění práva na samostatný a nezávislý způsob života
 • respektování politických, náboženských aj. názorů klientů
 • respektování vlastnických práv klientů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • poskytování péče umožňující klientů, žití bez strádání, ke kterému by mohlo dojít v důsledku zdravotního stavu klientů
 • zabezpečení důstojného prostředí, kde je služba poskytována
 • respekt k osobnostem klientů
 • zajištění osobní intimity a soukromí klientů

Respektování volby uživatelů

 • respektování názorů a přání klientů na požadovanou péči
 • poskytovanou péči umožnit uživatelů žít podle jejich osobnostních zaměření, zachovat řád jejich domácnosti

Individualizace podpory

 • při poskytování služeb uplatňování individuálního přístupu ke každému klientovi
 • vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobností klientů dle jejich potřeb, možností a schopností

 Flexibilita

 • pružné přizpůsobení poskytovaných služeb potřebám klientů
 • rovnoprávné postavení klienta a poskytovatele služby
 • poskytování klientům veškerých informací o službách v takové formě a míře, která jim je srozumitelná a umožní jim vyjádřit svou vlastí vůli
 • uplatňování shodného přístupu poskytovatelů ke všem uživatelům domova
 • profesionální služby poskytované týmem odborných zaměstnanců

Věk u potencionálních klientů vychází z platné legislativy a to ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb. U Domova pro seniory je spodní hranice přijetí 65 let. U Domova se zvláštním režimem lze žádat o snížení věkové hranice.

Ubytování v 1-2 lůžkových pokojích s možností vytvořit si v pokoji vlastní domácnost (nábytek, obrázky, květiny apod.). V případě, že klient nevyužije této možnosti, je pokoj vybaven standardním vybavením.

Co budeme nabízet?

 • Nepřetržitou kvalitní, individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu a to především pomoc a podporu při každodenních činnostech (jako je osobní hygiena, pomoc při oblékání apod.) dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v rámci Zákona o sociálních službách
 • Možnost vlastního vybavení pokoje klientem
 • Celodenní stravování – poskytování stravy 5 x denně. Strava bude připravovaná ve vlastní kuchyni. Stravování lze zajistit podle různých typů diet (diabetická strava apod.)
 • Nadstandardní zdravotní péče
 • Materiálně technické vybavení (např. náramky pro seniory, zvedáky pro imobilní klienty)
 • Zařízení bez architektonických zábran – bezbariérové
 • Fyzioterapie, ergoterapie
 • Paliativní péče za pomocí vyškoleného personálu
 • Vzpomínková místnost – místnost pro rozloučení pozůstalých
 • Trávení volného času – dílny
 • Zahrada, vhodné sportovní aktivity, hřiště pro seniory
 • Venkovní terasy k využití pobytu klienta trvale upoutaného na lůžku
 • Možnost individuální přepravy v rámci fakultativních činností
 • Možnost ubytování návštěv v hostinských pokojích v areálu domova
 • Sociální i zdravotní službu bude nepřetržitě poskytovat odborně proškolený personál