Projekt LOMNICE

Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd
Domov_Lomnice.indd

 • Záměr výstavby Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou (dále jen DS) vychází z analýzy stavu potřebnosti míst pro seniory a seniory s ALCH. Potřebnost nových míst je viditelná i ze Střednědobého plánu sociálních služeb Libereckého kraje a velmi kladného přístupu samosprávy města Lomnice nad Popelkou. Z uvedeného je možné dovodit, že stávající počet míst v domovech seniorů v daném místě neodpovídá potřebám ve střednědobém výhledu.
 • Dle ohlasů, které jsme zaznamenali, jsme přesvědčeni o logičnosti a smysluplnosti našeho návrhu projektu. Jsme přesvědčeni, že výstavba a následný provoz DS bude mít pozitivní ohlas u veřejnosti. Výstavbu DS vnímáme jako jednu z priorit občanů.

Rekapitulace dosud provedených činností

 • V r. 2014 jsme začali projednávat možnosti výstavby nového DS v lokalitě Lomnice nad Popelkou nebo rekonstrukce některého ze stávajících objektů v Lomnic nad Popelkou.
 • V roce 2015 jsme podali přihlášku do záměru obce na odkoupení pozemku od města Lomnice nad Popelkou, kde bude stavba realizována.
 • V lednu 2015 Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo prodej pozemku společnosti PPCG, SE.
 • Dne 9.4.2015 byla podepsána smlouva o koupi pozemku.
 • V červenci 2015 byla naší společnosti předána zpracovaná dokumentace pro stavební povolení.
 • V srpnu 2015 PPCG, SE podala dokumentaci na úřad v Lomnici nad Popelkou k vydání stavebního povolení.
 • V březnu 2016 byla podána žádost o dotaci na stavbu domova seniorů v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310 – žádost byla neúspěšná.
 • V roce 2016 byly zrealizovány přípojky a areálové rozvody – zemní plyn, vodovod, kanalizace.

Plánované činnosti

 • Nová žádost o dotaci na stavbu domova seniorů bude podána v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 v březnu 2017.
 • Do poloviny roku 2017 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu s podmínkami programu 013 310, tak aby bylo možné začít čerpat případně přidělenou dotaci v souladu s podmínkami dotace.
 • září 2017 až konec roku 2018 – fyzická realizace stavby.
 • Kolaudace – únor 2019

Analýza

 • V blízkosti Lomnice nad Popelkou se nachází např. Dům s pečovatelskou službou Obec Košťálov.
  Dům s pečovatelskou službou Obec Libštát , Dům s pečovatelskou službou Město Lomnice nad Popelkou .
  Z provedených analýz potřeb uživatelů sociálních služeb jednoznačně vyplynulo – chybějící sociální služba Domov pro seniory a Domov pro seniory s ALCH.
 • Lomnicko včetně spádových obcí je členěno na 9 obcí, ve kterých žije celkem 10 798 obyvatel. Počtem 106,9 obyvatel na km2 se řadí k méně zalidněným územím České republiky. V každé z 9 obcí žije průměrně 1 199 obyvatel. Středisky osídlení jsou především města a obce Lomnice nad Popelkou, Košťálov, Libštát s obcemi Stružinec, Nová Ves nad Popelkou. V uvedených obcích žije dohromady 91,5% obyvatel Lomnicka. Dalšími spádovými obcemi jsou Bělá, Bradlecká Lhota, Veselá a Syřenov.
 • Dle dostupných podkladů – zdravotnické ročenky a Střednědobý plán sociálních služeb Libereckého kraje se ukazuje, že v regionu Lomnicka je k 1. 1. 2010 10 798 obyvatel. Z toho je 1 785 seniorů starších 65 let, což činí 16,5% tj.1/6 obyvatel. Předpokládá se nárůst osob v důchodovém věku, což s prodlužováním věku vede ke zvýšené potřebě zdravotní péče, pečovatelským a asistenčním službám. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více než ke zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení dosavadního počtu.

Návrh řešení

 • Společnost PPCG, SE je holdingová společnost, zabývající se činností sociálně zdravotního charakteru. V současné době usilujeme o rozšíření naší činnosti o „praktickou“ sociální péči, kdy s ohledem na statistický vývoj stávající seniorské populace je zřejmé, že v budoucnu bude nutné vytvářet vhodné podmínky pro zajištění bydlení s potřebnou sociální a zdravotní péčí občanům seniorského věku. Jde zejména o postižené Alzheimerovou chorobou ( ALCH).. Jak dokládají i rozvojové dokumenty např. „Komunitní plán Lomnice nad Popelkou“ – cit: Lůžka pro seniory chybí. Lomnice nad Popelkou si vytyčila ve svém KP jako cíl výstavbu domova pro seniory, který by popř. navazoval na dům s pečovatelskou službou i s oddělením pro lidi trpící demencemi.
 • V Lomnici nad Popelkou tedy chybí specializovaná zařízení pro lidi vyžadující zvláštní péči např. pro seniory, trpící demencí – Alzheimerem, Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, psychotiky, alkoholiky apod. (v současné době je možnost umístění v Domově pro seniory v Semilech a v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou – což zatím postačuje, nicméně v budoucnu vzhledem k nárůstu věkové kategorie nad 65 let se tento počet zřejmě ukáže jako nedostačující.
 • Lidé postižení ALCH jsou spoluobčané, kteří ani za podpory rodiny a služeb sociální péče ambulantních a terénních, nemohou žít ve svých bytech. Jako řešení vidí Lomnice nad Popelkou vybudování domova pro seniory ¬ např. úpravou stávajícího domu čp.1188, kde by vznikl prostor ¬ nebo v místě lokality sídla Nemocnice následné péče.
 • Toto je místo, které jsme zvolili společně s městem Lomnice nad Popelkou.
 • Současně bychom rádi v těchto prostorách umožnili „odlehčovací službu“ a „denní službu – denního stacionáře“. Jde o poskytnutí služby, které umožní i trvalejší spolupráci „ Domova“ s rodinami seniorů, kteří bydlí dosud v domácím prostředí.
 • Naše představa je poskytnout pobyt pro cca 85 klientů. Bydlení bude řešeno jako Domov seniorů se službou domov seniorů se zaměřením na osoby s Alzheimerovou chorobou a domov seniorů. V průběhu rekonstrukce objektu budeme připravovat podklady nezbytné pro registraci sociální služby tak, aby byly dodrženy podmínky pro poskytování sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem dle ust. zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §79 – podmínky registrace, a §49, §50.
 • PPCG v případě realizace prodeje je ochotna zajistit udržitelnost shora uvedených služeb pro seniory po dobu minimálně 20 ti let po provedení výstavby objektu. Toto je i povinnost při získání dotace MPSV, o kterou usilujeme.

Realizace výstavby a financování

stavba bude financována částečně z dotací MPSV a částečně z vlastních prostředků. Částečná dotace umožní zachování regulovaných cen v Domově.

Rok 2015

 • Nemovitost bude odkoupena.
 • Dokumentace pro stavební povolení byla doložena ke schválení.
 • Připravují se podmínky pro zpracování prováděcí dokumentace.
 • Předpokládá se vydání stavebního povolení

Rok 2016

 • Vypracování prováděcí dokumentace, která bude v souladu s doporučeným postupem MPSV č.2/2016 MTS
 • Zrealizovaní přípojek – zemní plyn, elektrika a kanalizace

Rok 2017/2018

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Fyzická realizace výstavby.

Rok 2019

 • Kolaudace a uvedení do provozu.

Ekonomické krytí

Objem investičních nákladů na výstavbu DS, pokud tyto budou realizovány z výzvy MPSV, umožní udržitelnost regulovaných cen dle platných předpisů, zachování takové cenové hladiny, jako je tomu u Domovů, které jsou příspěvkovou organizací města či kraje. Využití finančních prostředků MPSV jako investice do objektu, je zárukou provozu zamýšlené, cenově regulované služby po dobu min. 20 ti let. Základním principem je, že provoz zařízení je nejrentabilnější, pokud se v něm provozuje co nejméně druhů sociálních služeb a současně se počet lůžek blíží počtu 80 až 90 lůžek. Z těchto důvodů plánujeme zřídit v poměru 2:1 lůžka pro seniory s ALCH a lůžka pro seniory.

Časový harmonogram

Rok 2015

 • Nemovitost bude odkoupena.
 • Dokumentace pro stavební povolení byla doložena ke schválení.
 • Připravují se podmínky pro zpracování prováděcí dokumentace.
 • Předpokládá se vydání stavebního povolení.

Rok 2016

 • Vypracování prováděcí dokumentace, která bude v souladu s doporučeným postupem MPSV č.2/2016 MTS.
 • Zrealizovaní přípojek – zemní plyn, elektrika a kanalizace.

Rok 2017/2018

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 • Fyzická realizace výstavby.

Rok 2019

 • Kolaudace a uvedení do provozu.

Pozitiva pro město

 • Jako nesporné pozitivum pro město Lomnice nad Popelkou je možnost umístění jeho obyvatel do domova seniorů za regulovanou cenu.
 • Domov bude mít registraci na poskytování zamýšlené služby, část investice bude poskytnuta z peněz MPSV, tak bude kvalita služeb pod trvalým dohledem.
 • Nesporné plus je vznik nových pracovních míst a to v počtu cca 55-60.
 • Předpokládáme, že k běžnému provozu a údržbě „domova“ budou využity služby místních drobných podnikatelů.